Wybierz swój język:

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI w Fudeko Med Sp. z o.o.

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Fudeko Med Sp. z o.o. swoje dane osobowe, pragniemy zadeklarować, że pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo. Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania przedstawiamy obowiązujące w Fudeko Med Sp. z o.o. zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Niniejsza Polityka prywatności nie zastępuje Polityki ochrony danych osobowych, przyjętej i stosowanej w Spółce, która obejmuje wszystkie dane osobowe przetwarzane przez Fudeko Med Sp. z o.o. w jakiejkolwiek formie, zarówno elektronicznej, jak i papierowej.

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Fudeko Med Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Spokojnej 4, 81-549 Gdynia. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@fudekomed.pl lub adres korespondencyjny: Fudeko Med Sp. z o.o., ul. Spokojna 4, 81-549 Gdynia

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych[AW1] , Pana Jakuba Stańczyka, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: biuro@fudekomed.pl lub listownie na adres: Fudeko Med Sp. z o.o., ul. Spokojna 81-549 Gdynia

Przetwarzanie danych przez Administratora

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą. W przypadku, gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

Bezpieczeństwo danych osobowych

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie [AW2] w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych przez Administratora

Administrator realizując swoje funkcje biznesowe przetwarza dane:

w przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji tj. m.in. imię i nazwisko, adres mailowy są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, zgoda osoby wyrażona przez użytkownika lub cel w postaci wykonania umowy (realizacji żądania) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

w przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, możemy żądać podania danych osobowych tj. m.in. imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, zajmowanego stanowiska tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora, polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, zgoda osoby wyrażona przez użytkownika lub cel w postaci wykonania umowy (realizacji żądania)

Dane członków społeczności w mediach społecznościowych, uzyskane bezpośrednio z portali mogą być przetwarzane przez Administratora w celach statystycznych i analitycznych bądź w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Administrator w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/współpracownikami klientów i kontrahentów. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Administrator w związku z rozpatrywaniem reklamacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/współpracownikami klientów. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Administrator w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu może przetwarzać dane pracowników/współpracowników klientów lub kontrahentów. Przetwarzanie danych trwa przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Dane osobowe są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Archiwizowanie przedmiotowych dokumentów będzie trwało przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

COOKIES

Praktycznie każda strona internetowa korzysta obecnie z tzw. plików cookies, czyli plików, który służą do automatycznego zbierania danych osobowych od użytkowników strony internetowej („Cookies”). Nie inaczej jest w przypadku strony fudekomed.pl. Pozyskane w ten sposób informacje zapisywane są na komputerze bądź innym urządzeniu mobilnym użytkownika, który z niej korzysta.

Podstawowe cele dla wykorzystywania Cookies są dwa: utrzymanie sesji użytkownika i jej zapisanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa (np. przy wykrywaniu nadużyć). W tym zakresie korzystanie z plików Cookies jest niezbędne.

W dalszym zakresie Cookies może nie są niezbędne, ale w znacznym stopniu ułatwiają korzystanie ze strony. Wykorzystuje się je m.in. w celu:

W tym zakresie Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, których lista ewoluuje w zależności od ukształtowania rynku oraz możliwości technicznych. Do tych podmiotów zalicza się:

Należy podkreślić, że na żadnym etapie użytkownik nie jest zobowiązany do akceptacji Cookies. Za pośrednictwem przeglądarki internetowej istnieje możliwość wprowadzenia takiej konfiguracji, która uniemożliwi przechowywanie Cookies na komputerze, bądź innym urządzeniu mobilnym użytkownika. Istnieje także możliwość usunięcia obecnych Cookies. Brak akceptacji Cookies może jednak negatywnie wpłynąć na działanie strony, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystanie z określonych funkcji.

Logi dostępowe

W oparciu o analizę logów dostępu Administrator zbiera informacje dotyczące korzystania ze strony przez użytkowników oraz ich adresy IP. Celem pozyskiwania tych danych jest ewentualna diagnoza problemów związanych z pracą serwera, ocena ryzyka ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz zarządzanie stroną.

Powyższe informacje umożliwiają stworzenie zbiorczych zestawień statystycznych, które mogą być ujawniane osobom trzecim (kwestie związane np. z oglądalnością strony).

Niekiedy także uprawniony organ państwa, w związku z prowadzonymi postępowaniami także może zobowiązać Administratora do ujawnienia informacji o IP konkretnego użytkownika.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników / współpracowników.

Odbiorcy danych

Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania, w celach wskazanych powyżej, udostępniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za dostarczanie i obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi bankowe, prawne, księgowe, audytowe, konsultingowe, spedycji i przewozu towarów oraz operatorom pocztowym, kurierom, agencjom marketingowym i rekrutacyjnym, a także podmiotom i instytucjom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Administrator przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Poziom ochrony danych osobowych poza EOG różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. W związku z tym Administrator informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Administrator weryfikuje, czy dostawcy gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych, zgodny z wymogami prawnymi obowiązującymi na terenie EOG oraz przyjętą linią orzeczniczą m.in. orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 lipca 2020 r. Schrems II. Minimalizuje zakres danych wysyłanych poza terytorium EOG, a w przypadku zastosowania SCC (standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską) weryfikuje czy istnieje ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych przez podmioty spoza terytorium EOG. Bada m.in. proces zabezpieczenia danych oraz czy udostępnione dane mogą potencjalnie stanowić przedmiot zainteresowań państw trzecich.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju realizowanych funkcji biznesowych i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może wynikać z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Fudeko Med Sp. z o.o. z wymogów prawa. Oznacza to, że chcąc np. skorzystać z usług oferowanych przez Fudeko Med Sp. z o.o musisz podać swoje dane osobowe.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolności podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Fudeko Med Sp. z o.o. przysługuje prawo do:

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Nadto, osobie, której dane są przetwarzane przez Fudeko Med Sp. z o.o. przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH FUDEKO MED
PRACOWNICY – UMOWA O PRACĘ, KANDYDACI, WSPÓŁPRACOWNICY NA B2B

Szanując prawa i wolność osób, których dane przetwarzamy oraz spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy:

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Fudeko Med Sp. z o.o. z siedzibą w Gdynii (81-549), ul. Spokojna 4, (dalej: Administrator lub My) z którym można się kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych pod adresem email: biuro@fudekomed.pl [AW1] 

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE OSOBOWE.

Przetwarzamy dane osobowe pracowników przede wszystkim w celu:

Po rozwiązaniu umowy o pracę Pani/Pana dane osobowe będą archiwizowane w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa pracy.

Przetwarzamy dane osobowe kandydatów na pracowników/wykonawców (B2B) w celu przeprowadzenia obecnej oraz (w przypadku wyrażenia zgody) przyszłej rekrutacji na określone stanowiska.

Przetwarzamy dane osobowe współpracowników Administratora (kontrahentów na B2B) przede wszystkim w celu wykonania umowy o świadczenie usług łączącej współpracownika z Administratorem lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy czy rozpoczęcia świadczenia takich usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w przypadku lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dodatkowo, Administrator może również przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na nim jako administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie udzielania odpowiedzi na żądanie organów władzy publicznej takich, jak Urząd Skarbowy.

Cele, w których możemy przetwarzać dane pracowników/ kandydatów do pracy, współpracowników na B2B z uwagi na prawnie uzasadnione interesy to:

MONITORING WIZYJNY I KONTROLA WSTĘPU

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz współpracowników. Administrator stosuje monitoring wizyjny oraz kontroluje wstęp na teren zarządzany przez Administratora. W szczególności monitoring wizyjny jest wykorzystywany w siedzibie Spółki oraz w jej oddziałach.

Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane dla żadnych innych celów. Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu oraz dane zbierane w rejestrze wejść i wyjść są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu oraz ewentualnie w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f i c RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia Administratora oraz ochrony jego praw, a w przypadku pracowników i kontroli produkcji wynika to z przepisów prawa (art. 222 kodeksu pracy).

KTO BĘDZIE MIAŁ DOSTĘP DO PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH.

Przed zawarciem Umowy (o pracę bądź świadczenie usług) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane upoważnionym pracownikom Administratora a także z zachowaniem  poufności, bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów prawa, podmiotom świadczącemu usługi medycyny pracy w celu wykonania wstępnych badań, a po zawarciu umowy (o pracę bądź świadczenie usług) także bhp,  bankom w związku z wypłatą wynagrodzenia, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi kadrowe oraz księgowe, prawne, szkoleniowe, dostawcom oprogramowania wspierającego procesy biznesowe, oprogramowania do monitorowania pracy, firmie hostingowej dostarczającej usługi poczty elektronicznej, operatorom telekomunikacyjnym świadczącym usługi teleinformatyczne, organom państwowym, tj: do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędom Skarbowym, Kontrahentom Administratora oraz i Partnerom  w sytuacji, w której Pracownik lub Współpracownik będzie występował w charakterze osoby reprezentującej/kontaktowej Administratora przy wykonywaniu umowy lub porozumienia zawartego z Kontrahentem/Partnerem lub podczas prowadzonych z negocjacji. Ponadto Pani/Pana dane osobowe w zakresie widniejącym na umowie mogą zostać ujawnione organom kontrolującym wydatkowanie środków finansowych pozyskanych ze źródeł publicznych lub w ramach współpracy z Unią Europejską a także podmiotom administracji publicznej ogłaszającym przetargi, w których bierze udział Administrator (na podstawie wymagań Ustawy Prawo zamówień publicznych).

Administrator może także za Pani/Pana wiedzą i wcześniej wydaną zgodą przekazać informacje wskazanym instytucjom finansowym, w celu oceny Pani/Pana zdolności kredytowej.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PANI/PANU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach i w zakresie wskazanym w RODO i Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania lub uzupełnienia treści swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile są one przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora.

Jeżeli podejrzewa Pani/Pan, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami, to może Pani/Pan skorzystać z prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa).

DODATKOWE INFORMACJE.

Podanie danych osobowych w związku z zatrudnieniem (Umowa o pracę) jest Pani/Pana obowiązkiem, wynikającym z przepisów prawa pracy (Kodeks Pracy). Bez ujawnienia danych osobowych zawarcie ani wykonanie umowy o pracę nie będzie możliwe.

Brak podania danych osobowych przez kandydatów do pracy/ na współpracowników Administratora może stanowić przeszkodę do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Brak podania danych osobowych przez współpracowników Administratora (kontrahentów na B2B) może stanowić przeszkodę dla świadczenia usług na rzecz Administratora.

Przetwarzając Pani/Pana dane osobowe nie stosujemy profilowania ani automatyzacji.


 [AW1] Adres mailowy do kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych:

biuro@fudekomed.pl